Решение на екологичните проблеми във водоемите

РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА

В зависимост от изискванията към температурата на водата се различават топлолюбиви(шаранови) и студенолюбиви(пъстървови) рибовъдни стопанства.

Рибовъдните стопанства биват стокови (за производство на риба и хайвер за консумация) и племенни (за поддържане и създаване на нови породи риби и за производство на елитен зарибителен материал).

В зависимост от интензивността на производствените процеси рибовъдните стопанства биват с различен интензитет.

При екстензивните рибовъдни стопанства посадката е малка, получава само естествена храна от басейна, отглежда се продължително и добивът на риба е нисък.  

При полуинтензивните рибовъдни стопанства са необходими допълнителни грижи за рибите - мелиорации в басейните и периодично подхранване с изкуствена храна.

При интензивните рибовъдни стопанства се провеждат комплекс от мероприятия за увеличаване гъстотата на посадката, за подобряване на храненето с изкуствени храни и за създаване на максимални биологични условия за по-интензивен растеж и висока икономическа ефективност.

Системи рибовъдни стопанства.Те се делят на пълносистемни и непълносистемни.

При пълносистемните рибовъдни стопанства отглеждането на рибата започва от хайверното зърно до рибата за консумация.           

При непълносистемните рибовъдни стопанства се извършват отделни части от производствените процеси.

Обороти в рибовъдните стопанства.Под оборот в рибовъдството се разбира времето за което се отглежда рибата от хайверено зърно до риба за консумация. Върху продължителността на оборота на рибовъдното стопанство влияят видът и породата на рибата, климатичните условия, технологиите на отглеждане и хранене, стандартът на рибата за консумация и др. Например шараните като бързорастящи риби могат да достигнат още през първата година стокови размери, докато пъстървовите риби имат по-бавен разтеж и оборотът им се удължава на 2 - 3 години. От климатичните фактори температурата на въздуха и на водата  влияе върху интензивността на нарастването на шарана, като в по-топлите райони на нашата страна той расте по-бързо, отколкото във високите полета. Правилното харанене на рибите води към скъсяване на оборота.

У нас се практикува двулетен и трилетен оборот. Еднолетен оборот може да се прилага само в шараново стопанство и то при използуване не редки посадки(100 -  150 рибки на декар) и при правилно хранене и отглеждане. Получава се риба за стоковата продукция, но този оборот не се прилага в масовата практика.

Двулетния оборот обхваща две лета и една зима. При него през първото лято се получава зарибителният материал, който презимува, а през второто лято се угоява. Това се постига за 1,5г.

В нашата страна, двулетния оборот е стопански изгоден и се прилага повсеместно.

При трилетния оборот на рибовъдните стопанства рибата се отглежда три лета и две зими - обхваща 2,5г. През първите две лета се отглежда зарибителния материал, има две презимувания и през третото лято рибата се угоява. При този оборот се използуват първите две лета за интензивен растеж на рибата, а през последното лято при угояването се подобряват вкусовите качества на месото. Предимство на този оборот е, че се използува по-малко зарибителен материал, а недостатък - дългият производствен процес.Трилетния оборот се използува наи-вече в пъстървовите рибовъдни стопанства.

РИБОВЪДНИ БАСЕЙНИ ЗА ШАРАН И ПЪСТЪРВА

В зависимост от вида и възрастовата категория изискванията на рибите към условията на живот са различни. Тези условия се осигуряват в басейните на рибовъдните стопанства. Поради големите биологични различия между шараните и пъстървите има разлика и между басейните на двата вида стопанства.

В зависимост от възрастта и от сезона рибите се нуждаят от различни условия за задоволяване на жизнените им потребности. Тези условия се осигуряват за отделните категории басейни:производствени и специални. Производствените басейни служат за отглеждане на рибата и биват люпилни, разсадни, отрасни, угоителни, маточни и зимовни, а специалните басейни служат за провеждане на някои мероприятия за кратък период и биват водоснабдяващи, санитарно-профилактични и складови. Рибовъдните басейни за отделните категории риби са различни в шарановите и в пъстървовите стопанства.

Люпилни басейни. Тези басейни се използуват само в шарановите стопанства, тъй като при тях се прилага естественото люпене в люпилни басейни. В тези басейни шаранът хвърля хайвера, който се излюпва, и личинките растат от 7 - (10 до 30)дни. При пъстървовите стопанства не се използуват люпилни басейни, защото се изважда и се осеменява изкуствено, а се излюпва в люпилни помещения.Люпилните басейни за шарана са обикновени (2,5 - 2 декара) и дубишови (100 - 200 кв.м). Трябва да бъдат с добре нивелирани дъна, с лесно източваща се вода, с обрасли с трева дъна, огрени от слънцето.

Разсадни басейни.  Те се строят близо до люпилните басейни. В пъстървовите стопанства може да се изграждат в люпилното помещение. В шарановите стопанства размери до 15 декара, средна дълбочина на 0,5м. В пъстървовите стопанства разсадните басейни, разположени до люпилните басейни, имат размери около 1кв.м, а извън тях - 20 - 30 кв.м. В тези басейни се поставят извадените на 3-тия или 7-мия ден личинки от люпилните басейни и се държат до един месец.Шарановите басейни да се заливат предварително с вода - 15 - 20 дни, за да се развие богат планктон, да се изграждат на тихи и слънчеви места, защитени от вятър.

Отрасни басейни. В тях се отглежда зарибителния материал. В шарановите стопанства имат размери 5 - 50 декара, а в пъстървовите - 5 - 150 кв.м. Дъното им трябва да бъде със слаб наклон и равно (без трапове).

Угоителни басейни. Служат за угояване на рибите до стокови размери, затова са най-големи по площ. В шарановите стопанства размерите им достигат 10 - 1000 декара, а в пъстървовите  - 0,5 декар. Дъното им трябва де е почистено, нивелирано и покрито с тънък слой тиня и да има водосборни канали и рибосборна яма. Много дълбоките угоителни басейни не са за предпочитане(над 2 м ), защото лошо се осветяват и се затоплят, което затруднява храненето на шарана.

Зимни басейни. Зимните басейни се строят по-дълбоки, за да не замръзват цялостно през зимата, а да остава незамръзнал пласт 1 - 1,2м.

Маточни басейни. В тях се отглежда разплодния материал. Размерите им зависят от броя на разплодниците в рибовъдното стопанство. Предпочита се в пъстървовите стопанства да се строят под формата на корито, което е по-близо до формата на реките.

Размерите на маточните басейни се предвиждат в зависимост от броя на разплодния материал - за един разплодник 15кв.м, а за един ремонтен 7,5кв.м.

Водоснабдяващи басейни.  Те спадат към специалните басейни. Осигуряват достатъчно количество и с подобрено качество вода за останалите басейни.

Санитарно-профилактични басейни.

Карантинните басейни служат за поставяне на рибата, пренесена от друго стопанство, 15-30 дни под карантина. През този период се наблюдава здравословното състояние на рибата.

Изолационните басейни са предназначени за изолиране на явно или на съмнително болни риби.

Складови басейни(садки). В зависимост от предназначението живата риба се съхранява за определен период в складовите басейни. Размерите на тези басейни зависят от количеството на съхраняваната риба и са задължителни за всяко рибовъдно стопанство.

РАЗМНОЖАВАНЕ НА ШАРАН И ПЪСТЪРВА

Отглеждането на рибите в рибовъдните стопанства започва от излюпването на хайвера и свършва с получаването на стокова риба.Рибите имат висока размножителна способност. Шаранът за разлика от пъстървата хвърля много по-големи количества хайверени зърна - на 1кг жива маса над 180 000, а пъстървата 2500. Хайверените зърна се оплождат извън майчиния организъм във водна среда, което се придружава с любовната игра. Този процес при рибите се нарича мръстене.

Размножаване на шарана. В шарановите стопанства рибите се размножават най-вече по естествен начин.

ЕКО-МАКС-БИО ЕООД

София, ул. Кораб планина 22, тел./факс 868-31-23, 087 8621509 e-mail: ekomakc@abv.bg

Продажба на биоензимни продукти за пречистване на отпадъчни води, аквакултури, биоземеделие, биоживотновътство, ензими за пивоварната, спиртоварната,хранителновкусовата, целулозно-хартиената, текстилната промишлености както и на екологични и биологични перилни и почистващи препарати

Човечеството сега живее в условията на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята в екосистемите, поради дефицит на биоредуценти или липса на условия за функциониране на микробните съобщества. Предлаганите от нас биологични препарати са единствените, които освен, че не замърсяват околната среда, подпомагат природните процеси на биодеградация и спомагат за декомпозирането на органичните отпадъци, като подсилват самопочистващата се способност на природата.

Представяме Ви препарат за разграждане на органични отпадъци от битови,индустриални и селскостопански замърсители

Екологични аспекти:

Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологичнипродукти в различни отрасли. Биотехнологията и по-конкретно микробиалната технология има голямо социално-икономическозначение.

Благодарение на свойствата на хидробионтите и хидробиоценозите

да синтезират и трансформират практически всички природни субстрати, бе създадена технология за възтановяване равновесието в екосистемите. Сред преките въздействия от всестранна дейност на човечеството върху хидросферата, замърсяването на водите има най-непосредствено значение за живота във водна среда, тъй като е свързано както с преки биоцидни ефекти върху водните организми, така понякога и с радикални промени на условията на живот на хидробионтите в конкретния водоем. Поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са подлагани на непосредствено антропогенно въздействие. Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чиито метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид. Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата , поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор. С предлаганите от нас продукти може да бъде възстановено равновесието в екосистемите. Предлагаме ви кратко описание на един от нашите продукти които може да се използва успешно в рибовъдни стопанства, язовири,реки,езера, и други водоеми.

BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ

Препаратът  BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ   е създаден на основата специално подбрани непатогенни микроорганизми /аеробни и анаеробни бактерии/. Те живеят и се размножават използвайки органичните отпадъци, като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане. В продукта са включени шест щама високоефективни бактерии,/ Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Polymyxa, Aspergillusand Nocardia/ които осигуряват достатъчно количество висококачествена амилаза, протеаза, липаза и целулаза.

Препаратът  BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ  е приложим и в случайте когато липсва централна канализация с пречиствателна станция или съществуващата пречиствателна станция няма изградено третично пречистване  /което е задължително само за агломерации  с над 10 000 еквивалентни еденици за брой население/ и отпадъчните води се заустват в реки, езера, водоеми,и др. които са податливи на еутрофикация.

УТАЙКИ И НАНОСИ ПО ДЪНОТО НА ВОДОЕМИТЕ СА СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ

Като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.с. границата между литосферата и хидросферата. Тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/. В мащабите на хидросферата, бенталът има многократно по-голяма площ в сравнение с плеустала поради релефа на дъното, а спрямо пелагиала той предоставя много по-голямо разнообразие от биотопи за жизнената дейност на бентобионтите. Най-голямо значение за вредното въздействие върху хидробионтите във водоемите има жизнената дейност на хетеротрофните микроорганизми, които усвояват разнообразен органичен субстрат. След всяко бактериално разграждане остават хумусни вещества и токсични газове, които влияят негативни върху водните обитатели.

С предлагания от нас продукт BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ могат да бъдат решени проблемите от жизнената дейност на микробните съобщества, обитаващи бенталът и проблемите от непосредственно антропогенно въздействие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Елиминира газ сероводород, и придружаващите го миризми и рискове за здравето.
 • Преобразува суспендираните частици и натрупани отпадъци от разтворими органични вещества в утайки ,въглероден диоксид, азот и кислород, газове, вода и сулфати. разграждат протеини, нишесте, мазнини и хранителни масла и целулоза.
 • Намалява TSS, ХПК и БПК.
 • Намалява нитрати и амоняк много  ефективно.
 • Елиминира инхибиторните ефекти на сероводород (H2S)  при  нитрификация. като използват широк  набор от източници на въглерод.
 • Произвежда по-малко утайка от алтернативни методи.
 • Не е токсичен и не причинява корозия.
 • По-безопасен, отколкото да се използват химически окислители.
 • Екологичен природен процескоито не нарушава равновесието в екосистемите.
 • Микроорганизмите не са генномодифицирани и препарата не е  генно инжинерство /BENEFICIALMICROORGANISMS + BIOENZYMES/
   

Като биологичен процес натретично пречистване на отпадъчни води зауствани в реки езера и др. водоеми, се използват полезни микроорганизми и  ензими като допълнение на съществуващите микробни популации за по ефективно разграждане на органичните замърсявания, като по този начин се повишава концентрацията на адаптираните микробни щамове и се подобряват условията за преживяване и репродукция на  новоприбавените мокроорганизми  чрез добавяне на храносмилателни ензими, които превръщат незабавно  част от сложните  органични  съединения, в прости захари за незабавно използване за храна и енергия от добавените култури. 
Ефективната  комбинация от  полезни микроорганизми и биологични ензими, ще доведе до намаляването на ХПК, БПК и TSS нива,  избистряне на водата и намаляване на миризмата.

СЪСТАВ:

Препаратът BIO-ZYM-CW011-КОНЦЕНТРАТ е биологично активен препарат, който съдържа голямо количество бактерии,- аеробни и анаеробни и ензими. Той се състои от шест адаптирани щама бактерии, които могат да предложат високо качество на амилаза, протеаза, липаза и целулоза,/ Bacillus субтилис, Bacillus licheniformis, Polymyxa, Aspergillus и Nocardia/.

Външен вид: Кафяв фин прах
Мирис: ароматен мирис на дрожди
Плътност: 430-520 kg/m3
Сито- големина на отвора: 98% би могла да мине през 0.15-дупка на окото
Съдържание на влага: не повече от 15%
Съхранение: на сухо и хладно място
Мерки за безопасност: да се избягва вдишване, измийте ръцете си след употреба
Диапазон нарН: pH: 6,0 - 8,0 оптимални условия за рН = 7
Температура: 10 ° C : 70 ° C -Оптимална температура 25 ° C : 65 ° C
 
Мерки за безопасност:
Въз основа на наличните данни, продуктът не се класифицира като опасен итоксичен. Той е е напълно биоразградим и не се акумулира в прородата.

Въпреки това, ненужн ия контакт с продукта трябва да се избягва. Продължителната  експозиция на протеинни продукти, като BIO-ZYM-CW-011/CONCENTRATE може да предизвика алергична реакция при чувствителни  хора.

Да се пази от деца. Обичайните мерки за безопасност при работа с химикали трябва да бъдат взети.

ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Неправилно боравене може да причини сенсибилизация и алергични реакции при чувствителните индивиди. Продължителен контакт с кожата може да предизвика дразнене.

Съхранение:

Да се съхранява на хладно и сухо място и далеч от пряка слънчева светлина.
Да се съхранява при температура под 25 ° C. Продуктът не трябва да бъд е замразяван.

ПОСЛЕСЛОВ

“…Ние хвърляме химичните отрови-оръжие грубо като сопата на пещерния човек - срещу самата тъкан на живота, тъкан от една страна крехка и деликатна, от друга тъй чудно издръжлива, гъвкава, жилава и способна по най-неочаквани начини да отвърне на удара с удар. Именно тази невероятна жизнеспособност не виждат хората, които прилагат химичната борба, защото те нямат възвишен светоглед, не усещат смирение и възхищение пред огромните сили, с които се опитват да се борят.

“Покоряването на природата” е арогантна фраза, плод на неандерталската епоха на биологията и философия, когато се приемаше, че природата съществува за удобство на човека. Понятията и практиката на химичната борба датира в по-голямата си част от каменния век на науката. За нас нещастието се крие в това, че една толкова първобитна наука се е въоръжила с най-съвременните и страшни оръжия и че насочвайки ги срещу насекомите, тя едновременно ги насочва срещу самата Земя.”